• Numărul Contractului de finanțare: 15119/01.10.2019
 • Cod SMIS 2014+:127419
 • PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
 • Axa prioritară 4: Incluziunea sociala și combaterea saraciei.
 • OS 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socialăde a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
 • Numele beneficiarului: Institutul pentru Politici Sociale
 • Numele partenerului 1: Fundația RUHAMA
 • Numele partenerului 2: SC IPA SA
 • Titlul proiectului: PROGRESSIO – Un proiect în sprijinul economiei sociale
Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi. CU ALTE CUVINTE, O AFACERE CARE SA CONTRIBUIE LA DEZOVLTAREA COMUNITATII UNDE ACTIONEAZA, PE LANGA PROFITUL ASOCIATILOR.

CINE POATE OBTINE FINANTARE?

ORICE PERSOANA CARE ISI EXPRIMA INTERESUL DE A INFIINTA O INTERPRINDERE SOCIALA IN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA sau NORD VEST

CE FINANTAM?

30 DE INTREPRINDERI SOCIALE CU SUME DE LA 56.000 EURO, PANA LA 100.000 EURO

CUM FINANTAM?

1. SPECIALZIAREA MANAGERULUI DE INTREPRINDERE SOCIALA

2. INTOCMIM PLAN DE AFACERI

3. PARTICIPAM LA SELECTIA PLANULUI DE AFACERI PENTRU OBTINEREA FINANTARII

CAND?

DIN DECEMBRIE 2019, PANA IN IUNIE 2020 (cel mai tarziu), CAND DEMARATI AFACEREA.

ATENTIE! Inscrierile se vor opri cand atingem numarul maxim de participanti la cursuri, deci va recomandam sa faceti cursul cat mai curand, sa nu asteptati pana in martie-aprilie sa va inscrieti. Cererile sunt foarte multe.

CUM SE PRIMESC BANII?

1. TRANSA 1- 50% DIN SUMA APROBATA PRIN PLANUL DE AFACERI (PA)

2. TRANSA 2- 30% (IN URMATOARELE 3 LUNI), dupa angajarea persoanelor asumate prin PA si obtinerea atestatului de intreprindere sociala (va ajutam noi!)

3. TRANSA 3- 20% (dupa ce ati facut dovada ca aveti venituri de minim 25% din valoarea transei 1, dar NU mai tarziu de 16 luni de la infiintare)

ALTE CONDTIII

1. persoanele angajate in intreprinderiile infiintate trebuie sa aiba domiciliul in regiunile SV OLtenia sau NV

2. solicitantul de finantare NU trebuie sa fie actionar MAJORITAR in alta intreprindere

3. solicitantul de finantare NU trebuie sa fie tanar NEETs (sub 24 de ani care nu este angajat si nici elev/student)

__________________________________________

Ce Este Economia Socială?

Economia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să serveasca interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.

Legea 219/2015, legea econimiei sociale.

Scopul economiei sociale este de a îmbunătăți condițiile de viață și crearea de noi oportunități adresate mai ales personelor dezavantajate sau celor care provin din grupuri vulnerabile.

Principiile economiei sociale:

 • prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
 • solidaritate și responsabilitate colectivă;
 • convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;
 • control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
 • caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 • personalitate juridica distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice;
 • alocarea celei mai mari parți a profitului/excedentului financiar (90%) pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivăți sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Întreprinderea socială.

Orice persoana juridica de drept privat care desfășoara activități în domeniul economiei sociale, care deține un atestat de întreprindere socială și respecta principiile economiei sociale.

Tipuri de intreprinderi sociale finanțate: 

Societăți cooperative de gradul 1:

a) societăți cooperative meșteșugărești – asociații de persoane fizice care desfășoară în comun activități de producție, de comercializare a mărfurilor, de executare de lucrări și prestări de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activităților meșteșugărești ale membrilor lor cooperatori;

b) societăți cooperative de consum – asociații de persoane fizice care desfășoară în comun activități de aprovizionare a membrilor cooperatori și a terților cu produse pe care le cumpără sau le produc și activități de prestări de servicii către membrii lor cooperatori și către terți;

c) societăți cooperative de valorificare – asociații de persoane fizice care se constituie în scopul de a valorifica produsele proprii sau achiziționate prin distribuție directă sau prin prelucrare și distribuție directă;

d) societăți cooperative de locuințe – asociații de persoane fizice care se constituie cu scopul de a construi, cumpăra, conserva, renova și administra locuințe pentru membrii lor cooperatori;

e) societăți cooperative de alte forme, care se vor constitui cu respectarea dispozițiilor legii 1/2005 privind funcționarea cooperației.

 • Cooperativele de credit
 • Asociații și Fundații
 • Case de ajutor reciproc
 • Case de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • Federații
 • Uniunile persoanelor juridice
 • Alte categorii de persoane juridice(SRL,SA)

Atestatul de ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ

Persoanele juridice de drept privat pot dobândi ATESTATUL DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ dacă îndeplinesc în mod cumulativ urmatoarele criterii:

 • Activitatea desfășurată are scop social sau în interesul general al comunității
 • Alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social asumat și rezervei statutare
 • Respectă principiile economiei sociale.
 • Aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.

SUSPENDAREA/RETRAGEREA atestatului de ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ

 • La solicitarea întreprinderii sociale
 • Daca întreprinderea socială nu a comunicat agenției pentru ocuparea forței de muncă orice modificare a atelor de înființare sau constitutive în termen de 15 zile de la modificare.
 • Dacă nu se respectă în mod cumulativ următoarele obligații
 1. nu a comunicat agenției pentru ocuparea forței de muncă orice modificare a atelor de înființare sau constitutive în termen de 15 zile de la modificare
 2. nu a comunicat agntiei pentru ocuparea forței de muncă rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale
 3. nu a comunicat, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfașurată și situațiile financiare anuale în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale.
 • Dacă întreprinderea socială nu a permis accesul personalului cu atribuții de control al agențiilor de ocupare sau al altor instituții de control, în vederea exercitării de către aceștia a atribuțiilor de control potrivit prevederilor legale, nu a prezentat la solictarea acestora informațiile, datele și documentele necesare exercitării controlului

Mai multe informatii puteti obtine la adresa de mail laura.buzatu@politicisociale.ro

Intocmit

Buzatu Laura

Expert Grup TInta

Aprobat

Mihaela Cazan

Manager Proiect